Solutions 30 SE – Privacy Policy

 1. INLEIDING

Solutions 30 en elk van haar filialen en dochterondernemingen (gezamenlijk “Solutions 30 Group” of “Solutions 30”) hebben dit Privacybeleid voor Gegevensbescherming (“Privacybeleid”) geïmplementeerd om ervoor te zorgen dat ze volledig in overeenstemming zijn met de toepasselijke privacyvereisten, -wetten en -regelgeving. De bedoeling van dit beleid is uiteen te zetten onder welke omstandigheden Solutions 30 Persoonsgegevens van Betrokkenen verzamelt, gebruikt en bekendmaakt en welke waarborgen er zijn om de privacy van Betrokkenen te beschermen.

Dit privacybeleid richt zich op de wettelijke vereisten die zijn vastgelegd in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (“AVG”). Indien de lokale privacywetgeving voorziet in een betere bescherming van Persoonsgegevens, is die lokale wetgeving van toepassing. Dit beleid vervangt alle eerdere beleidsdocumenten over dit onderwerp.

De bescherming van uw Persoonsgegevens is van bijzonder belang voor ons. Wij verwerken de gegevens die u ons verstrekt in het kader van het gebruik van onze website www.solutions30.com(de Website) en bieden vertrouwelijkheid in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming. Dit Privacybeleid informeert de gebruikers van de Website hoe Solutions 30 als verantwoordelijke, in de zin van de AVG, de Persoonsgegevens en andere informatie van dergelijke gebruikers verzamelt en verwerkt in verband met hun gebruik van de Website.

Merk op dat voor andere websites van de bedrijven die behoren tot Solutions 30-Group, andere diensten of andere relaties met gebruikers, leveranciers of klanten andere privacyvoorwaarden van toepassing kunnen zijn. Dit Privacybeleid is niet van toepassing op websites van derden waarnaar vanaf deze Website kan worden doorgelinkt.

 1. DEFINITIES
  • Gegevensbeschermingsfunctionaris: een deskundige op het gebied van gegevensbescherming die is aangesteld door de respectieve bedrijven die deel uitmaken van de Solutions 30 Group en die erop toeziet dat het betrokken bedrijf dat deel uitmaakt van de Solutions 30 Group het beleid en de procedures volgt die zijn vastgesteld om Persoonsgegevens te beschermen.
  • Betrokkene: een natuurlijke persoon op wie Persoonsgegevens betrekking hebben.
  • Persoonsgegevens: iedere informatie betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. Als identificeerbare natuurlijke persoon wordt beschouwd een persoon die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, in het bijzonder aan de hand van een identificatiemiddel (zoals een IP-adres, cookie tag) of locatiegegevens. De term persoonsgegevens is zeer ruim onder de AVG. Om als Persoonsgegevens te worden aangemerkt, is het niet nodig de naam van een natuurlijke persoon te combineren met andere identificatiegegevens van de natuurlijke persoon.
  • Verwerking: elk gebruik of elke bewerking of elk geheel van bewerkingen met betrekking tot Persoonsgegevens of een geheel van Persoonsgegevens, al dan niet uitgevoerd met behulp van geautomatiseerde procedés, zoals het verzamelen, vastleggen, ordenen, structureren, opslaan, bijwerken, wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, bekendmaken, verspreiden, overdragen of op enigerlei andere wijze ter beschikking stellen, samenbrengen, met elkaar in verband brengen, alsmede het beperken, uitwissen of vernietigen van gegevens. De verwerking kan bestaan uit het vragen om informatie aan een persoon, het vastleggen van informatie over gespreksgegevens (met inbegrip van opname van het gesprek), het loggen en analyseren van netwerkverkeer en het verkrijgen van toegang tot het CRM-systeem of een andere externe databank van een klant, indien van toepassing.
 2. Onze Principes

Wanneer u onze Website gebruikt, engageren wij ons om uw Persoonsgegevens te verzamelen en te verwerken in overeenstemming met de beginselen van de AVG. Daarom hebben wij ons verbonden tot het volgende in verband met Persoonsgegevens:

 • De verwerking verloopt wettig, eerlijk en transparant;
 • Verwerking vindt enkel plaats in het kader van de vermelde doeleinden;
 • De verwerking is in overeenstemming met het beginsel van minimalisering van de gegevensverwerking;
 • Persoonsgegevens zijn nauwkeurig en bijgewerkt;
 • Persoonsgegevens worden enkel bewaard gedurende de periode die nodig is voor de doeleinden, en
 • Beveiligd en vertrouwelijk.

Rechtsgrondslag:

 • De verwerking is noodzakelijk voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen die door ons of door een derde (bijv. gelieerde ondernemingen of dochterondernemingen van Solutions 30) worden nagestreefd, behalve wanneer deze belangen zwaarder wegen dan de belangen of de fundamentele rechten en vrijheden van de Betrokkene die bescherming van Persoonsgegevens vereisen (Art. 6(1)(f) AVG). Dergelijke belangen zijn om u te voorzien van de Website zoals door u verzocht en om de andere doeleinden te bereiken zoals hierboven uiteengezet.
 • De verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van een contract (bv. de gebruiksrelatie) waarbij u partij bent of om op verzoek van u stappen te ondernemen voorafgaand aan het sluiten van een contract (art. 6, lid 1, onder a), AVG).
 1. SOORTEN PERSOONSGEGEVENS DIE WORDEN VERWERKT
  • Bronnen

Wij kunnen gegevens over u uit verschillende bronnen verwerken:

 • Persoonsgegevens die worden verzameld wanneer u onze Website bezoekt;
 • Persoonsgegevens die worden verzameld bij het invullen van het contactformulier op de Website;
 • Persoonsgegevens verzameld uit openbare bronnen bij het solliciteren naar een vacature (bv. Viadeo, Twitter, LinkedIn);
 • Persoonsgegevens die worden verzameld bij het solliciteren naar een vacature (eerdere ervaringen, eerdere werkgevers, enz.);
 • Persoonsgegevens die worden gecreëerd door middel van verslagen van onze interacties, zoals correspondentie over sollicitaties, sollicitatiegesprekken, vragen of klachten.
  • Gebruik van de website

Soorten verwerkte persoonsgegevens:

 • details over uw browser (bijv. type, versie, taal);
 • besturingssysteem en interface;
 • website van waaruit u ons bezoekt (doorverwijzende URL);
 • webpagina(‘s) die u bezoekt op onze Website;
 • datum en tijd van toegang tot onze Website en tijdzoneverschil;
 • toegangsstatus/HTTP-statuscode;
 • het volume aan overgedragen gegevens, en
 • Internet protocol (IP) adres.

Doel: De verwerkte Persoonsgegevens zullen worden gebruikt om u toegang te verschaffen tot de Website en om de veiligheid van de Website te handhaven of te herstellen, of om technische fouten en/of vergissingen in de transmissie van elektronische communicatie op te sporen.

 • Onze diensten op de Website

Soorten verwerkte persoonsgegevens:

 • Persoonlijke en contactgegevens: titel, volledige naam, geboortedatum, leeftijd, geslacht, adres, telefoonnummers, e-mailadres, foto, kopie van identiteitskaart of paspoort, socialezekerheidsnummer, gesproken taal/dialect, voorkeuren, abonnementen en hobby’s.
 • Loopbaangeschiedenis: bedrijfsactiviteiten, arbeidsverleden, functies, ervaringen en referenties, telefoonnummer op het werk, vroegere en huidige namen en contactgegevens van werknemers, profielgegevens van werkgerelateerde sociale media.
 • Kwalificatie, opleiding en eerdere opleiding: bezochte scholen en universiteiten, behaalde kwalificaties, aanvullende opleiding.
 • Details van het gesprek: antwoorden op gesprekken, meningen van de interviewers, de volgende correspondentie.
 • Alle andere informatie die u wenst mee te delen in het kader van uw aanvraag of sollicitatie.

Doel: Persoonsgegevens worden verwerkt met het oog op de volgende doeleinden:

 • om u de gevraagde diensten te leveren;
 • om de van u ontvangen mededelingen, contacten via telefoon of e-mail, en het beantwoorden van uw vragen en klachten te behandelen;
 • om onze lijst van contactpersonen en onze database van sollicitanten bij te houden en bij te werken, en
 • om uw sollicitatie naar een baan bij Solutions 30 te ondersteunen en te bevorderen.
  • Gebruik van uw persoonsgegevens

Wij kunnen uw Persoonsgegevens op de volgende manieren gebruiken:

 • om onze Website te beheren en voor interne operationele doeleinden om de gebruikerservaring efficiënter te maken (met inbegrip van het oplossen van problemen) en om te analyseren hoe de systemen worden gebruikt;
 • om uw sollicitatie te beoordelen en te bepalen of een bepaalde functie bij uw profiel past;
 • om contact met u op te nemen voor een gesprek, om een bepaald contract of de uitvoering ervan te bespreken.
 1. WAT GEBEURT ER ALS U ERVOOR KIEST UW PERSOONSGEGEVENS NIET TE VERSTREKKEN?

Het verstrekken van uw Persoonsgegevens is in het algemeen niet verplicht op grond van een wettelijke of contractuele verplichting. Het verstrekken van bepaalde Persoonsgegevens is echter noodzakelijk om onze Website te bezoeken, om een contract met ons aan te gaan of om onze diensten/producten of informatie te ontvangen zoals door u gevraagd. In bepaalde gevallen is het verstrekken van uw Persoonsgegevens vrijwillig.

Het niet verstrekken van uw Persoonsgegevens kan nadelen voor u met zich meebrengen – zo kan het bijvoorbeeld zijn dat u bepaalde producten en diensten niet kunt ontvangen of niet alle functionaliteiten van de Website kunt gebruiken. Tenzij anders bepaald, zal het niet verstrekken van uw Persoonsgegevens echter geen juridische gevolgen voor u hebben.

 1. UW PERSOONLIJKE INFORMATIE DELEN MET ANDEREN

Afhankelijk van de aard en de omvang van onze opdracht of de aan ons gevraagde diensten, kunnen wij Persoonsgegevens delen met de volgende ontvangers, voor zover een dergelijke openbaarmaking of overdracht redelijkerwijs noodzakelijk of wenselijk wordt geacht voor de verwezenlijking van de hierboven vermelde doeleinden of op specifiek legitiem verzoek van onze cliënten, de Betrokkenen:

 • externe entiteiten zoals adviseurs, dienstverleners of andere derden in verband met onze diensten;
 • advocaten, gemachtigde werknemers, agenten of andere personen die namens Solutions 30 optreden in geval van een juridisch geschil, en
 • derde dienstverleners die ons bijstaan bij het organiseren van operationele diensten en/of die klachten van betrokkenen behandelen.
 1. INTERNATIONALE DOORGIFTE VAN GEGEVENS

Afhankelijk van de aard en de omvang van onze opdracht of de aan ons gevraagde diensten, kunnen wij persoonsgegevens doorgeven naar het buitenland voor zover een dergelijke doorgifte redelijkerwijs noodzakelijk of wenselijk wordt geacht voor de verwezenlijking van de hierboven vermelde doeleinden, ook buiten de Europese Unie/Europese Economische Ruimte, in landen die door de Europese Commissie niet zijn erkend als landen met een passend beschermingsniveau voor persoonsgegevens.

Persoonsgegevens kunnen worden verzonden naar, geraadpleegd vanuit, of opgeslagen in een land waar:

 • het noodzakelijk of nuttig is in het kader van onze diensten; of
 • wij externe dienstverleners hebben.

Wij zullen de nodige stappen ondernemen om ervoor te zorgen dat de overdracht van Persoonsgegevens in overeenstemming is met de toepasselijke wetgeving en zorgvuldig wordt beheerd om uw privacyrechten en -belangen te beschermen en dat de overdracht beperkt blijft tot landen waarvan erkend is dat zij een passend beschermingsniveau bieden of waar wij ervan overtuigd zijn dat er alternatieve regelingen zijn om uw privacyrechten te beschermen.

Naar gelang van de omstandigheden kunnen overdrachten worden verricht:

 • naar een andere EU-lidstaat, die dus een passend niveau van gegevensbescherming biedt, zoals vereist door de AVG;
 • volgens passende waarborgen (d.w.z. de opname in standaardgegevensbeschermingsclausules die door de Europese Commissie of een toezichthoudende autoriteit zijn goedgekeurd (artikel 46, lid 2, onder c) of d), AVG), goedgekeurde gedragscodes met bindende en afdwingbare toezeggingen van de ontvanger (artikel 46, lid 2, onder e), AVG), of goedgekeurde certificeringsmechanismen met bindende en afdwingbare toezeggingen van de ontvanger (artikel 46, lid 2, onder f), AVG)).
 1. COOKIEBELEID

Wat zijn cookies?

Als u onze Website gebruikt, kunnen er cookies geïnstalleerd worden op de computer van de gebruiker. Dit zijn kleine bestanden die een website op uw computer of mobiele apparaat opslaat wanneer u de website bezoekt. Cookies zijn heel gebruikelijk en worden op een aantal websites gebruikt. Elk cookie bevat gewoonlijk de naam van het domein waarvan het afkomstig is, de “levensduur” van het cookie, en een waarde (gewoonlijk een uniek getal).

Waarom zijn cookies nuttig?

Cookies stellen een website-eigenaar in staat om nuttige dingen te doen, zoals bijvoorbeeld het onthouden van uw voorkeuren (zoals login, taal, lettergrootte en andere weergavevoorkeuren) gedurende een bepaalde periode, zodat u ze niet steeds opnieuw hoeft in te voeren wanneer u terugkomt op de site of van de ene pagina naar de andere surft. In het algemeen is het doel van cookies het verbeteren van de prestaties van de Website en de ervaring van de gebruiker bij het gebruik van de Website.

Wij gebruiken sessiecookies om informatie over uw navigatie op onze Website te bewaren voor verschillende doeleinden, namelijk om latere navigatie op de Website te vergemakkelijken en om het mogelijk te maken verschillende bezoekerscijfers samen te stellen. Sommige cookies zijn essentieel om een betere ervaring op onze Website te bieden en om ons te helpen begrijpen hoe mensen onze Website gebruiken.

De cookies op onze website worden door de website beheerd en zijn alleen toegankelijk voor de eigenaar van de website of voor personen die namens hem handelen. Bovendien zullen cookies niet worden gebruikt voor andere dan de hierboven vermelde doeleinden.

Solutions 30 gebruikt de volgende cookies op de websites.

Noodzakelijke cookies

Naam

Doelstelling

Beschrijvingen

Bewaartermijn

_icl_visitor_lang_ is

HTML

Slaat de taal van de website op

Sessie

cookie_notice_accepted

Cookie bar

Registreert dat cookiemelding is geaccepteerd

6 maanden

cookielawinfo-checkbox-necessary

Functioneel

Om te controleren of er cookies geplaatst kunnen worden.

1 jaar

cookielawinfo-checkbox-non-necessary

Functioneel

Om te controleren of er cookies geplaatst kunnen worden.

1 jaar

fusionredux_current_tab

Functioneel

Essentiële cookie van het WordPressthema om de kern van de sitefunctionaliteit te behouden.

7 dagen

wpml_browser_redirect_test

Functioneel

Controleert of cookies zijn ingeschakeld.

1 jaar

 

 

Gebruikt door ShareThis om de website navigatie van bezoekers te volgen en

 

st_samesite

Sociaal netwerken

voorkeuren – Dit wordt gebruikt voor interne statistieken en marketing.

Sessie

Cookies van derden

Naam

Doelstelling

Beschrijvingen

Bewaartermijn

LOGIN_INFO

Marketing

Gebruikt door YouTube (Google) voor het opslaan van gebruikersvoorkeuren en andere niet nader gespecificeerde doeleinden

2 jaar

VISITOR_INFO1_LIVE

Marketing

Probeert de bandbreedte van gebruikers te schatten op pagina’s met geïntegreerde YouTube-video’s.

6 maanden

YSC

Marketing

Registreert een unieke ID om statistieken bij te houden van welke video’s van YouTube de gebruiker heeft gezien.

Sessie

__Secure-3PAPISID

Marketing

Bouwt een profiel op van de interesses van websitebezoekers om relevante en gepersonaliseerde advertenties te tonen via retargeting.

2 jaar

__Secure-3PSID

Marketing

Bouwt een profiel op van de interesses van websitebezoekers om relevante en gepersonaliseerde advertenties te tonen via retargeting.

2 jaar

__Secure-3PSIDCC

Marketing

Gebruikt voor targetingdoeleinden om een profiel op te bouwen van de interesses van de websitebezoeker om zo relevante & gepersonaliseerde Google-advertenties te tonen.

1 jaar

Om meer te weten te komen over cookies van derden, verwijzen wij u naar websites van derden (bv. https://policies.google.com/technologies/cookies?hl=en-US)

Hoewel wij ons best doen om deze tabel actueel te houden, kunnen het aantal en de namen van de cookies van tijd tot tijd veranderen.

Cookies uitschakelen, verwijderen of afmelden

Als u niet wilt dat derden cookies op uw apparaat plaatsen, bieden veel van die partijen de mogelijkheid om u af te melden. Bovendien bieden de meeste webbrowsers ten minste enige controle over de meeste cookies via de browserinstellingen. U kunt het gebruik van cookies weigeren door in uw browser de juiste instellingen te kiezen om cookies te weigeren. U kunt ook bestaande cookies verwijderen via uw browser. Wij wijzen u er echter op dat als u cookies uitschakelt, u mogelijk niet alle functies van onze Website volledig kunt gebruiken. Het is met name mogelijk dat u beperkte toegang hebt tot bepaalde onderdelen of dat u wordt overgeplaatst naar een andere ervaring.

U kunt kijken op AllAboutCookies.org voor details.

 1. BEWAARTERMIJNEN

Uw Persoonsgegevens worden bijgehouden zolang als nodig is om u de gevraagde diensten en producten te leveren. Zodra u de contractuele relatie met ons heeft beëindigd of de relatie met ons anderszins is beëindigd, zullen wij uw Persoonsgegevens uit onze systemen en bestanden verwijderen en/of stappen ondernemen om deze op de juiste wijze te anonimiseren, zodat u er niet langer uit kunt worden geïdentificeerd (tenzij wij uw gegevens moeten bewaren om te voldoen aan wettelijke of regelgevende verplichtingen waaraan Solutions 30 is onderworpen).

Indien in deze verklaring geen exacte bewaartermijnen worden vermeld, zullen wij uw Persoonsgegevens slechts zo lang bewaren als nodig is om het doel te bereiken waarvoor zij oorspronkelijk zijn verzameld en, in voorkomend geval, zo lang als wettelijk is bepaald.

 1. UW RECHTEN EN RECHTSMIDDELEN

Recht om uw toestemming in te trekken: Indien u toestemming hebt gegeven voor bepaalde vormen van verwerking (met name voor de ontvangst van bepaalde direct-marketingcommunicatie), kunt u deze toestemming te allen tijde intrekken met werking in de toekomst. Een dergelijke intrekking laat de rechtmatigheid van de verwerking voorafgaand aan de intrekking van de toestemming onverlet. U kunt uw toestemming intrekken door te schrijven naar dpo@solutions30.com.

Aanvullende rechten inzake gegevensbescherming: Overeenkomstig de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming en de AVG heeft u het recht om: (i) toegang te vragen tot uw Persoonsgegevens; (ii) rechtzetting van uw Persoonsgegevens te vragen; (iii) wissen van uw Persoonsgegevens te vragen; (iv) beperking van de verwerking van uw Persoonsgegevens te vragen; (v) gegevensoverdraagbaarheid te vragen; en/of (vi) bezwaar te maken tegen de verwerking van uw Persoonsgegevens. Wij wijzen u erop dat deze rechten beperkt kunnen zijn krachtens de toepasselijke (lokale) wetgeving inzake gegevensbescherming.

 • Recht om toegang te vragen tot uw Persoonsgegevens: u hebt het recht om van ons bevestiging te krijgen of er al dan niet Persoonsgegevens over u worden verwerkt, en indien dat het geval is, om toegang te vragen tot de Persoonsgegevens. De toegangsinformatie omvat – onder meer – de doeleinden van de verwerking, de betrokken categorieën Persoonsgegevens, en de ontvangers of categorieën ontvangers aan wie de Persoonsgegevens zijn of zullen worden verstrekt. Dit is echter geen absoluut recht en de belangen van andere personen kunnen uw recht op toegang beperken.

U hebt ook het recht om kosteloos een kopie te krijgen van de Persoonsgegevens die verwerkt worden. Voor bijkomende kopieën die door u worden aangevraagd, kunnen wij een redelijke vergoeding vragen op basis van de administratieve kosten.

 • Recht om rechtzetting te vragen: u hebt het recht om van ons de rechtzetting te verkrijgen van onjuiste Persoonsgegevens die op u betrekking hebben. Afhankelijk van de doeleinden van de verwerking hebt u het recht om onvolledige Persoonsgegevens te laten aanvullen, onder meer door het verstrekken van een aanvullende verklaring.
 • Recht om gegevens te laten wissen (recht om te worden vergeten): u hebt het recht om van ons te verlangen dat uw Persoonsgegevens worden gewist en wij kunnen verplicht worden om deze Persoonsgegevens te wissen.
 • Recht om beperking van de verwerking te vragen: u hebt het recht om van ons te eisen en wij kunnen verplicht worden om de verwerking van uw Persoonsgegevens te beperken. In dat geval worden de respectieve Persoonsgegevens aangemerkt en mogen zij door ons alleen voor bepaalde doeleinden worden verwerkt.
 • Recht op gegevensoverdraagbaarheid: u hebt het recht om de Persoonsgegevens die op u betrekking hebben en die u ons hebt verstrekt, te ontvangen in een gestructureerd, algemeen gebruikt en machineleesbaar formaat en u hebt het recht om deze Persoonsgegevens zonder belemmering van onze kant aan een andere entiteit door te geven, wanneer de verwerking met geautomatiseerde middelen wordt uitgevoerd en is gebaseerd op toestemming overeenkomstig artikel 6, lid 1, onder a), AVG of op een overeenkomst overeenkomstig artikel 6, lid 1, onder b), AVG .
 • Recht van verzet: Onder bepaalde omstandigheden hebt u het recht om, op gronden die verband houden met uw bijzondere situatie, te allen tijde bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door ons en zijn wij verplicht uw persoonsgegevens niet langer te verwerken. Dit recht van verzet geldt met name indien wij uw Persoonsgegevens verzamelen en verwerken voor profileringsdoeleinden, om een beter inzicht te krijgen in uw belangstelling voor onze producten en diensten, of voor bepaalde vormen van direct marketing. Indien u het recht hebt om bezwaar te maken en indien u dit recht uitoefent, zullen uw Persoonsgegevens door ons niet langer voor dergelijke doeleinden worden verwerkt.

Om uw rechten uit te oefenen, kunt u contact met ons opnemen op het volgende adres dpo@solutions30.com. U hebt ook het recht om een klacht in te dienen bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit voor gegevensbescherming in de betrokken lidstaat (bv. de plaats waar u verblijft of werkt, of van een vermeende inbreuk op de GDPR).

 1. VRAGEN EN CONTACTGEGEVENS

Voor vragen over dit Privacybeleid of de manier waarop wij met uw Persoonsgegevens omgaan, of indien u uw rechten zoals hierboven vermeld in punt 10 wenst uit te oefenen, kunt u een e-mail sturen naar het volgende adres dpo@solutions30.com

Juli 2020